Važiavimo grupėje taisyklės

Turinys:

1. Kolonos dalyvių pareigos
2. Distancija
3. Ranka rodomi signalai
4. Kolonos susirinkimas
5. Važiavimo pradžia
6. Padėtis važiuojamoje dalyje
7. Manevravimas
8. Degalų papildymas
9. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas
10. Sustojimas, stovėjimas


1. Kolonos dalyvių pareigos

1.1. Vedlio (Road Captain) pareigos.

1.1.1. Vedlys turi būti patyręs baikeris, mokantis ir sugebantis analizuoti bei prognozuoti kelio įvykių eigą.

1.1.2. Vedlys privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

1.1.3. Vedlys privalo laiku ir suprantamai ranka rodyti signalus kolonai.

1.1.4. Vedlys, prieš pradėdamas bet kurį manevrą (važiavimo pradžia, sustojimas, persirikiavimas, lenkimas), pranešti apie tai kolonos Ariergardui (kolonos gale važiuojančiam baikeriui arba, jei reikia, dviems. Visi pranešimai, kuriuos Vedlys perduoda Ariergardui arba pastarasis Vedliui, perduodami motoracijų pagalba. Mūsuose tai naujovė, nes daiktas nors ir labai pravartus, bet ne iš pigiųjų – Louis kataloge kaina nuo 49€ iki 99€. Sennis).

1.1.5. Vedliui draudžiama pradėti važiavimą negavus Ariergardo sutikimo (leidimo).

1.1.6. Vedliui draudžiama pradėti lenkimą ar persirikiavimą į kairę eismo juostą (autostradoje) be Ariergardo sutikimo (leidimo).

1.2. Kolonos dalyvio pareigos.

1.2.1. Kolonos dalyvis privalo žinoti ir vykdyti šių taisyklių reikalavimus.

1.2.2. Kolonos dalyvis privalo vykdyti Vedlio ir Ariergardo nurodymus.

1.2.3. Kolonos dalyvis privalo turi mokėti važiuoti lygiagrečiai poroje su kitu baikeriu.

1.2.4. Kolonos dalyvis privalo laikytis distancijos.

1.2.5. Kolonos dalyvis privalo perduoti Vedlio rodomus signalus bei savo suprantamai ir laiku.

1.2.6. Kolonos dalyvis privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, ypač važiuojant per sankryžą ar geležinkelio pervažą.

1.2.7. Kolonos dalyvio transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, ypatingą dėmesį skirti stabdžių sistemai.

1.2.8. Kolonos dalyvis privalo sustojimų metu informuoti Vedlį ir Ariergardą apie kelionės metu atsiradusias savo transporto priemonės techninius gedimus arba priekyje jo važiuojančios transporto priemonės, apie pasitraukimą iš kolonos, o taip pat apie kitas problemas.

1.2.9. Kolonos dalyviui draudžiama manevruoti, nepranešus apie tai atitinkamu signalu.

1.3. Ariergardo pareigos.

1.3.1. Ariergardas privalo savo veiksmus derinti su Vedliu.

1.3.2. Ariergardas privalo stebėti kolonos dalyvius.

1.3.3. Ariergardas privalo perspėti Vedlį apie kolonos išsibarstymą ar nutrūkimą.

1.3.4. Ariergardas privalo užkirsti kelią autotransporto priemonių vairuotojų arba kitų motociklininkų, ne kolonos dalyvių, bandymui įsiterpti į koloną arba ją nutraukti.

2. Distancija

Važiuojant kolona, atsižvelgiant į judėjimo greitį, reikia pasirinkti saugų atstumą nuo priekyje važiuojančio kolegos.

2.1. Kai greitis nuo 0 iki 40 km/h – distancija turi būti apie 8 m (važiavimo pradžia, įsibėgėjimas).

2.2. Nuo 40 iki 60 km/h – 11 – 12 m (važiuojant mieste, gyvenvietėse).

2.3. Nuo 60 iki 80 km/h – 15 m (važiavimas keliu).

3. Ranka rodomi signalai

3.1. Ranka rodomi signalai gali būti skirstomi į perduodamus visai kolonai, individualaus pobūdžio ir numatytus kelių eismo taisyklėse (posūkių, stabdymo).

3.2. Visi signalai turi būti rodomi iš anksto, prieš manevro atlikimą.

3.3. Vedlio parodytą signalą dubliuoja visi kolonos dalyviai.

3.4. Kolonos atliekami manevrai bei persigrupavimas pačioje kolonoje pradedami tik po parodžius atitinkamą signalų grupę, kurią gali sudaryti du ir daugiau signalų.

Pirmas signalas – DĖMESIO ! – ne trumpiau nei 2 sekundėm pakelta į viršų ranka (toliau – šauktukas skliaustuose (!)).

Antras signalas – tai signalas, konkrečiai informuojantis apie būsimą manevrą (kolonos sustojimą, persirikiavimą į kitą eismo juostą, lenkimas, posūkis ir pan.).

Toliau tekste:

(!) – sustojimas – ne trumpiau 10 sekundžių iškelta į viršų ranka.

(?) – posūkis arba persirikiavimas į kairę – posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.

(?) – posūkis arba persirikiavimas į dešinę – posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.

(?) – pasitraukimas iš kolonos – nuleista žemyn kairė ranka.

(?) – kolonos dalyvio pasiūlymas jį aplenkti – horizontalūs judesiai ištiesta kaire ranka prieš judėjimo kryptį.

3.5. Vedlio parodytus signalus toliau perduoda kiekvienos kolonos grandies vienas iš dalyvių sekančiai grandžiai (transporto priemonė, užimanti visą vieną eismo juostą arba lygiagrečiai važiuojantys du motociklai be šoninių priekabų). (Šis taisyklių punktas, mano manymu, prieštarauja 3.3. punktui. Sennis).

3.5.1. Posūkis arba persirikiavimas į kairę – (!) – (?)

3.5.2. Posūkis arba persirikiavimas į dešinę – (!) – (?)

3.5.3. Sustojimas – (!) – (!)

3.6. Individualaus pobūdžio ar poreikio signalai rodomi iš paskos važiuojantiems kolegoms, norint juos perspėti apie tai, kad:

3.6.1. Pasitraukiate iš kolonos ir sustojate – 3 kartus (!) – (?), (pavyzdžiui, dėl transporto priemonės techninio gedimo).

3.6.2. Pasitraukiate iš kolonos – 1 kartą (!) – (?), (pavyzdžiui, jei nusprendėte palikti koloną ir važiuoti kitu maršrutu ir pan.).

3.6.3. Siūlote jus aplenkti, nes nenorite palikti savo grandį ar pogrupį, kuriame važiuojate – 3 kartus (!) – (?).

4. Kolonos susirinkimas

4.1. Kolonos dalyviai renkasi iš anksto nurodytu laiku, nurodytoje vietoje.

4.2. Kolona išsirikiuoja praėjus valandai nuo susirinkimo pradžios nurodyto laiko.

4.3. Kolona pradeda kelionę praėjus 15 minučių po išsirikiavimo.

5. Važiavimo pradžia

5.1. Važiavimo pradžia iš susirinkimo vietos.

5.1.1. Prieš pradedant važiavimą kolonos dalyviai turi užvesti variklius ir juos pašildyti.

5.1.2. Jei kolonos dalyviui reikia daugiau laiko užvesti bei pašildyti variklį, jis iškelia į viršų ranką ir laiko ją iškėlęs ne mažiau 15 sekundžių, taip perspėdamas Ariergardą apie nepasirengimą važiavimo pradžiai.

5.1.3. Ariergardas ir kiekvienas kolonos dalyvis, po to kai jau sėdi ant motociklų, turi prakontroliuoti, kad prieky stovinčio motociklo atraminė kojelė nebūtų atlenkta ir perspėti apie tai to motociklo vairuotoją.

5.1.4. Ariergardas blokuoja eismo juostą į kurią turi išvažiuoti kolona ir turi įsitikinti, kad kolonos važiavimo pradžiai kliūčių nėra.

5.1.5. Ariergardas, įvykdęs 5.1.4. punkte įvardintą reikalavimą, duota Vedliui signalą pradėti važiavimą.

5.1.6. Vedlys parodo kolonai signalą (!) – (?) ir pradeda važiuoti atlaisvinta eismo juosta.

5.1.7. Ariergardas prisijungia prie kolonos tik tada, kai pajuda paskutinis kolonos dalyvis.

5.2. Važiavimo pradžia iš sustojimo vietos.

Sustojimo ir poilsio bei degalų papildymo vietos yra planuojamos maršruto sustatymo metu ir apie jas kolonos dalyviai yra informuojami iš anksto.

Gali būti, kad kelionės metu prie kolonos prisijungs nauji dalyviai, nesusipažinę su jūsų maršrutu ir važiavimo taisyklėmis, todėl:

5.2.1. Vedlys ir Ariergardas supažindina norinčius prisijungti asmenis su jūsų taisyklių reikalavimais, važiavimo bei elgesio normomis.

5.2.2. Vienas Ariergardas važiuoja pagrindinės kolonos gale, kitas – prisijungusios prie jūsų grupės gale.

5.2.3. Toliau kaip šių taisyklių 5.1.1. – 5.1.3. punktuose.

5.2.4. Paskutinis Ariergardas blokuoja eismo juostą į kurią turi išvažiuoti kolona ir turi įsitikinti, kad kolonos važiavimo pradžiai kliūčių nėra.

5.2.5. Toliau kaip šių taisyklių 5.1.5. – 5.1.7. punktuose.

5.2.6. Kito sustojimo metu paskutinis Ariergardas sprendžia kam iš prisijungusiųjų prie kolonos galima leisti važiuoti pagrindinės kolonos sudėtyje ir informuoja apie tai Vedlį.

5.2.7. Naujas dalyvis užima vietą kolonoje, kurią jam nurodo Ariergardas.

6. Padėtis važiuojamoje dalyje

Kolonos padėtį važiuojamoje kelio dalyje parenka Vedlys, atsižvelgdamas į kolonos saugumą bei eismo sąlygas.

7. Manevravimas

7.1. Persirikiavimas į kairę, pasirenkant eismo juostą, kuria važiuojama didesniu greičiu.

7.1.1. Vedlys apie savo ketinimą iš anksto įspėja Ariergardą motoracijos pagalba.

7.1.2. Ariergardas persirikiuoja į Vedlio nurodytą eismo juostą, nemažindamas važiavimo greičio.

7.1.3. Ariergardas informuoja Vedlį apie esamą padėtį ir duoda sutikimą pradėti manevrą.

7.1.4. Vedlys praleidžia visas transporto priemones likusias toje eismo juostoje į kurią ruošiasi persirikiuoti kolona ir duoda signalą kolonai persirikiuoti.

7.1.5. Vedlys persirikiuoja į kairę.

7.1.6. Kolonos dalyviai persirikiuoja į kairę paskui Vedlį.

7.1.7. Ariergardas, persirikiavus paskutiniam kolonos dalyviui, informuoja apie tai Vedlį.

7.2. Posūkis į kairę.

7.2.1. Šių taisyklių 7.1.1. – 7.1.7. punktai.

7.2.2. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.

7.2.3. Vedlys duoda signalą sukti į kairę ir pradeda manevrą.

7.2.4. Kolonos dalyviai atlieka kairį posūkį.

7.2.5. Atlikus posūkį, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

7.3. Lenkimas.

7.3.1. Šių taisyklių 7.1.1. – 7.1.7. punktai.

7.3.2. Vedlys didina greitį.

7.3.3. Pasiekus saugų atstumą nuo aplenktos transporto priemonės duoda signalą persirikiuoti į dešinę ir pradeda manevrą.

7.3.4. Kolonos dalyviai padidina greitį ir persirikiuoja į dešinę.

7.3.5. Atlikus lenkimą ir persirikiavus į dešinę Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

7.3.6. Vedlys sprendžia ar važiavimo greitis lieka toks koks buvo pasiektas lenkimo metu, ar sumažinamas iki prieš tai buvusio.

7.4. Persirikiavimas į dešinę, posūkis į dešinę.

7.4.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.

7.4.2. Vedlys duoda signalą sukti į dešinę ir pradeda persirikiavimą į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.

7.4.3. Kolonos dalyviai persirikiuoja į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.

7.4.4. Atlikus persirikiavimą ar posūkį, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

7.5. Sustojimas.

7.5.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.

7.5.2. Vedlys, sumažinęs greitį, pasuka į kelkraštį ir sustoja lygiagrečiai kelio krypčiai.

7.5.3. Kolonos dalyviai sustoja iš paskos Vedlio nekeisdami savo padėties kolonos išsidėstymo eiliškume.

Neplanuoti, netikėti ar priverstiniai sustojimai atliekami vadovaujantis blaiviu protu, atsižvelgiant į šių taisyklių reikalavimus bei situaciją, susiklosčiusią kelyje.

8. Degalų papildymas

8.1. Degalų papildymo vietos kelionės maršruto sustatymo metu parenkamos atsižvelgiant į dalyvių transporto priemonių minimalią degalų bako apimtį ir vidutines degalų sąnaudas.

8.2. Degalų papildymas privalomas visiems, nepriklausomai nuo vidutinių degalų sąnaudų ir degalų likučio bake.

9. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas

9.1. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas turi būti atliekamas griežtai laikantis ir nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų.

9.2. Kolonos nutrūkimas.

9.2.1. Kolonai nutrūkus, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

9.2.2. Vedlys sprendžia ar sumažinti važiavimo greitį, ar sustoti ir praneša apie tai Ariergardui.

9.2.3. Vedliui draudžiama tokiu atveju atlikinėti persirikiavimo, posūkio į kairę ar apsisukimo manevrus.

9.2.4. Vienas iš Ariergardų stoja nutrūkusios kolonos priekyje.

9.3. Kolonos susijungimas.

9.3.1. Kai atsilikusi kolonos dalis pasiveja pagrindinę koloną, Ariergardas važiuojantiems jam iš paskos duoda signalą, kad jis pasitraukia iš kolonos.

9.3.2. Ariergardas grįžta į savo vietą kolonos pabaigoje ir informuoja Vedlį apie tai, kad kolona susijungė.

10. Sustojimas, stovėjimas

10.1. Pailsėti ar papildyti degalų sustojama iš anksto numatytose vietose.

10.2. Sustojimas.

10.2.1. Transporto priemonės sustoja kelkraštyje lygiagrečiai kelio krypčiai tokiu eiliškumu, kaip yra išsidėstę kelionės metu kolonoje.

10.2.2. Atstumas tarp transporto priemonių turi būti toks, kad transporto priemonė galėtų netrukdoma išvažiuoti į eismo juostą.

10.3. Stovėjimas.

10.3.1. Vieta stovėjimui ar nakvynei parenkama kelių eismo taisyklėse neuždraustose vietose. Tai gali būti kempingai arba kita tam tinkama vietovė (pvz.: pieva, slėnis ir pan.), nepertoliausiai nuo kurios galima įsigyti daug alaus ir užkandžių, „pakabinti” vietinių merginų ir, pageidautina, ne spygliuočių miškų prieglobstyje, nes neturėsite kuom pasišluostyti… .

signalai


P.S. Kadangi šios taisyklės yra daugmaž rekomendacinio pobūdžio ir jose yra nurodyti baziniai pamatai, kiekviena grupė ar MC klubas, esant poreikiui, gali parengti savo taisykles, kuriose numatytų tuos punktus bei jiems priimtinus signalus, kurie, jų manymu yra aktualūs bei reikalingi, vykstant kolektyviai „prapūst triūbikių”. Vienas iš galimų signalų variantų pateiktas po straipsniu.

Taip pat rekomenduočiau vietoj taisyklėse vartojamos sąvokos „Ariergardas” sugalvoti lietuvišką atitikmenį, nes tikrai užkniso jį kožną kartą rašyti verčiant šį tekstą. Sąvoka „Subinava” (nuo žodžio subinė) nebūtų pati tinkamiausia. Sennis.

versta iš www.bikerman.ru vertė Sennis