II-asis baikerių kongresas. 2005-11-18, Kaunas

II-asis baikerių kongresas

2005 m. lapkričio 18 d.

PROTOKOLAS

Dienotvarkė:

1. Dalyvių registracija

2. Pirmininkaujančio rinkimas

3. Sekretoriaus rinkimas

4. MC taisyklės

5. Visų kitų baikerių judėjimų taisyklės

6. 2006 m. kalendoriaus svarstymas

7. Sekančio kongreso organizavimas ir data

8. Diskusijos, pasisakymai

9. Naujų spalvų derinimas

Pirmininkas : Spyglys (Crazy in the dark MC)

Kongrese dalyvavo:

ALIENS MC,BROTHERS IN LAW MC,BROTHERS OF STEEL MC,CHIMERAS MC,CRAZY IN THE DARK MC,FOREVER FREE MCC,FREE HAWKS MC,GRIAUSMADARIAI,HARLEY DAVIDSON BALTIJA,MAD DUST DEVIL,MOONLIGHT KNIGHTS MC,ROAD BEARS,ROAD TRIBE MC,ROADHOGS,ROVERS MC,SAMOGITIAN MC,STEELY PEGASUS MC,STRANGERS MC,TWINS FOREVER MC,VORAI MC,WEAK OF WILL MC,WEST COAST MC,WILD HAWKS MC,IRON X.

SVARSTYTA

2. Pirmininkaujančio rinkimas.

Įžanginį žodį tarė II-ąjį baikerių kongresą organizuojančio B.I.L. MC prezidentas Marius. Pasveikinus dalyvius, bei pristačius tarybą buvo pasiūlyta pirmininkaujančiu išrinkti Crazy in the Dark MC prezidentą Spyglį.

NUTARTA

Pirmininkaujančiu vienbalsiai išrinktas Crazy in the Dark MC prezidentas Spyglys.

SVARSTYTA

3. Sekretoriaus rinkimas.

Pasveikinęs dalyvius pirmininkaujantis pasiūlė kongreso sekretoriumi išrinkti Mindaugą (Crazy in the Dark MC).

NUTARTA

Sekretoriumi vienbalsiai išrinktas Crazy in the Dark MC atstovas Mindaugas.

SVARSTYTA

4. MC taisyklės.

Pirmininkaujantis pasiūlė kongreso dalyviams pateikti klausimus bei pasiūlymus dėl pagrindinių MC klubų taisyklių.

Mad Dust Devil atstovai pateikė paklausimą dėl 8-o bei 17-o Taisyklių punktų, reglamentuojančių MC narystę bei spalvų nešiojimo tvarką, baigtumo.

Tarybos narių teigimu, ne visos nerašytos taisyklės traukiamos į šias bendrąsias Taisykles. Be to, kiekvieno klubo reikalas yra parengti savo taisykles, konkrečiau apibrėžiančias visus punktus.

Iron X atstovas pateikė paklausimą dėl Taisyklių 3-o punkto, reglamentuojančio MC narių elgesį viešose vietose.

Tarybos narių teigimu apie baikerių judėjimą bendrai ir klubus konkrečiai sprendžiama iš jų narių elgesio visuomenėje, todėl į Taisykles ir įtrauktas šis punktas.

Vorai MC prezidentas pateikė paklausimą dėl Taisyklių 2-o punkto, apibrėžiančio problemų sprendimo būdą, bei 17-o punkto, apibrėžiančio spalvų nešiojimo tvarką.

Tarybos narių teigimu, kaip parodė praktika, kylantys tarpklubiniai konfliktai geriausiai reguliuojami derybų keliu. Dėl spalvų nešiojimo tvarkos: egzistuojantys moterų klubai privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

NUTARTA

Pirmininkaujančiam pasiūlius balsuoti už baigtinį MC klubų taisyklių sąrašą, jis priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA

5. Visų kitų baikerių judėjimų taisyklės.

Griausmadarių atstovai pateikė paklausimą dėl Taisyklių 5-o bei 6-o punktų, reglamentuojančio užrašo „Lietuva” nešiojimą.

Tarybos narių nuomone, kadangi tik MC baikerių judėjime oficialiai atstovauja Lietuvą, ne MC klubų nariai negali nešioti užrašo „Lietuva” ant spalvų. Nuspręsta šį klausimą kiekvieno konkretaus klubo atveju derinti taryboje.

Iron X atstovas pateikė paklausimą dėl Taisyklių 8-o punkto, reglamentuojančio bandomojo laikotarpio trukmę.

Tarybos narių nuomone, bandomasis laikotarpis skaičiuojamas nuo kreipimosi į tarybą momento, tačiau tarybos pritarimu gali būti keičiamas, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių.

NUTARTA

Pirmininkaujančiam pasiūlius balsuoti už baigtinį susivienijimų (Free Groups) taisyklių sąrašą, taisyklės priimtos. Susilaikė Iron X, Harely Davidson Baltija, Mad Dust Devil bei Griausmadarių atstovai.

SVARSTYTA

6. Pirmininkaujančiam pasiūlius buvo derinamas ateinančių metų renginių kalendorius.

NUTARTA

Patikslintos renginių datos bus skelbiamos iš anksto Biker Lt. puslapiuose.

SVARSTYTA

7. Sekančio kongreso organizavimas ir data

NUTARTA

Chimeras MC pasiūlymui sekantį kongresą surengti Klaipėdoje 2006 m. balandžio 22 d. pritarta vienbalsiai.

SVARSTYTA

8. Diskusijos, pasisakymai.

Klubų atstovai pateikė klausimus diskusijai.

NUTARTA

– Įvertinus nuopelnus baikerių judėjimui, pritarti Harley Davidson Baltija, kaip tarptautinės federacijos nario, atstovo prašymui ir leisti nešioti ant liemenės nugaros užrašą „Lietuva” .

– Kitam kongresui pateikti MC, MCC, 1% išaiškinimą.

– Biker lt. puslapiuose išrūšiuoti atskirai MC klubus bei Free Groups pagal abėcėlę.

– Aštuonių klubų atstovams balsavus „už”, devyniems „prieš” ir šešiems „susilaikius” nutarta 5-o klubo įtraukimo į tarybą klausimą nukelti iki pavasarinio kongreso.

SVARSTYTA

9. Naujų spalvų derinimas.

Naujų spalvų derinimas paliktas spręsti tarybai.

NUTARTA

Iron X – nuo pavasarinio kongreso pradedamas bandomasis laikotarpis. Leista užsidėti spalvas. Statusas „Free groups”

Roadhogs – neleisti užrašo “Lietuva” ant nugaros. Taip pat neleisti jokių trumpinių (IMC). Ant nugaros gali būti vietovės arba miesto pavadinimas.

Road Bears – kadangi pašalino egzistavusias problemas, patvirtinti MC statusą nuo pavasarinio kongreso.

Motociklininkų grupė iš Kėdainių- pasiūlyta dalyvauti renginiuose, bendrauti su klubų atstovais atskiruose regionuose, o tada apsispręsti dėl tolimesnės ateities.

Siena (Marijampolė)- nurodyta nusiimti spalvas nuo nugaros. Leista insignijas nešioti ant liemenių priekio.

Griausmadariai – neleisti užrašo “Lietuva” ant nugaros. Ant nugaros gali būti vietovės arba miesto pavadinimas.

Motociklininkų grupė iš Alytaus- pasiūlyta dalyvauti renginiuose, bendrauti su klubų atstovais atskiruose regionuose, o tada apsispręsti dėl tolimesnės ateities.

Motociklininkų grupė iš Telšių- spalvas suderinti su Road Bears. Kol kas jos turi būti pašalintos nuo nugaros.

Mad Dust Devil – nesuteikti MC statuso. Užrašas “Lietuva” turi būti pašalintas nuo nugaros. Ant nugaros gali būti vietovės arba miesto pavadinimas.